GDPR
Behandling av personuppgifter enligt GDPR
När du skickar in en anmälan samtycker du till att dina personuppgifter registreras och behandlas av Asinger Education för att hantera din anmälan till utbildningen. Lämnade uppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679, GDPR) samt tillhörande nationell lagstiftning.

Asinger Education värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. GDPR har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter – särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Med personuppgifter avses namn, personnummer, adress, e-postadress och andra, av dig lämnad information/uppgifter som har relevans för din utbildningsanmälan och för utfärdandet av ditt kompetensbevis.

När du fyller i en anmälan och skickar in dina personuppgifter är du medveten om att vi samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lag.  Uppgifterna används i hantering av din utbildningsanmälan och för utfärdandet av ditt kompetensbevis. Uppgifterna används även för planering, fakturering, avtal och bokföring.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt. Olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter behöver sparas längre i bokföringen på grund av lagstiftning till exempel.

Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, till exempel en minimering av personuppgiftshantering, lösenordsskyddade datorer och konton. För data som ej är digital skyddas data i arkiv eller på ett sådant sätt att tillgängligheten för obehörig person begränsas..  

Du har rätt att få veta om och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan efter skriftlig undertecknad begäran få ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter. I vissa fall kan en begäran om radering dock inte tillmötesgås då vi är skyldiga enligt lag eller förordning att spara uppgifterna.

Vill du komma i kontakt med ansvarig för att få dina uppgifter korrigerade eller under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade kontakta oss på   info@asingereducation.se